Lâm Hùng 4U

Lâm Hùng
 
Trang ChínhLâm Hùng OnlineCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 LÂM HÙNG & HUỲNH TÂM CÁI DUYÊN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
NS- HU?N
Khách viếng thămBài gửiTiêu đề: LÂM HÙNG & HUỲNH TÂM CÁI DUYÊN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ!!!   Thu Aug 27, 2009 7:12 pm

XIN LOÃI KHAÙN GIAÛ MIEÀN TAÂY!!!
Saùng taùc: Huyønh Taâm
Time: 09/07/09
Khaùn giaû mieàn Taây ôi! Cho Huøng ñaây xin loãi –bôõi loãi vì ñaâu ba naêm roài chaúng thaáy, phaùt haønh Album hay laø CD.
…Ñeå cho bao ngöôøi mong ñôïi – ñeå cho bao ngöôøi hoaøi nghi khoâng bieát Huøng ñang laøm gì???
ÑK:
…Chaúng traùch vì sao ba naêm cuoäc ñôøi coù nhieàu thay ñoåi. Ñoái vôùi Huøng ñaây ñoù laø cay ñaéng. Bôõi vì meï Huøng qua ñôøi ñeå laïi Huøng bao xoùt xa. Ñoù laø ngöôøi meï thieâng lieâng nhaát cuoäc ñôøi Huøng yeâu…
…Khaùn giaû mieàn Taây ôi! Huøng ñaây luoân thaáu hieåu – tình caûm quí vò daønh cho bao naêm.Ñeå roài hoâm nay Huøng seõ coá gaéng böôùc ñi thaät toát…Ñeå roài hoâm nay Huøng seõ, haùt maõi cho quí vò nghe…/

*Ca khuùc naøy Taâm vieát daønh taëng ca syõ Laâm Huøng sau 3naêm chôø ñôïi nhöõng ca khuùc môùi cuûa anh*

ÑÖÔØNG XÖA KHOÙC THAÀM!!!
Saùng taùc: Huyønh Taâm
Time: 01/08/09

Vaéng ñoâi moâi cöôøi, ngöôøi tình em yeâu hôõi! Vaéng caâu heïn theà, ñöôøng tình khoâng chung loái. Ngaøy xöa em noùi…chæ yeâu rieâng mình toâi. Ngaøy xöa em höùa…seõ maõi khoâng ñoåi thay. Vaäy maø hoâm nay, em böôùc ñi cuøng ai – böôùc treân con ñöôøng ngaøy xöa ta coù nhau…
Vaãn nhö naêm naøo, mình toâi leâ böôùc – böôùc treân con ñöôøng chieàu nay möa öôùt. Loøng nghe quaën ñau khi nhôù ngaøy – ngaøy xöa em noùi…Anh hôõi! Anh ôi, xin ñöøng saùnh böôùc cuøng ai treân con ñöôøng hoa gaám ta ñi…
ÑK:
Theá nhöng baây giôø coøn gì nöõa ñaâu em? Neùm ñau moät laàn khi em böôùc ra ñi – taùi teâ coõi loøng khi em quay veà ñaây, cuøng ai saùnh böôùc treân con ñöôøng xöa…
Theá neân coøn gì lôøi höùa cuûa ngaøy nao? Gioáng bao con thuyeàn laïc beân giöõa ñaïi döông – ñaõ ñau con ñöôøng ngaøy xöa cheát laëng im. Ñeå cho ñeâm ñeâm – mình toâi leâ böôùc khoùc thaàm vì em…/

* Baøi haùt naøy mình vieát coù 1ñeâm laø xong uøj. Vì ngaøy xöa, mình cuõng töøng coù taâm traïng nhö vaäy, thôøi sinh vieân thaät nhieàu kó nieäm, nhöng nhieàu nhaát laø “con ñöôøng” nôi maø mình vaø ngöôøi aáy ñaõ saùnh böôùc cuøng ñi qua bieát bao buoàn vui vôùi bao heïn theà…nhöng taát caû chæ laø hö voâ cuûa moät thôøi aùo traéng – moät thôøi yeâu thöông – moät thôøi ñau khoå vaø moät thôøi nhôù maõi… Hj ai cuøng caûm nhaän haõy Alo vôùi chính taùc giaû Huyønh Taâm nhe. Tel: 0958262905. xin chaân thaønh caûm ôn!!!
Về Đầu Trang Go down
 
LÂM HÙNG & HUỲNH TÂM CÁI DUYÊN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lâm Hùng 4U :: Tin tức-
Chuyển đến