Lâm Hùng 4U

Lâm Hùng
 
Trang ChínhLâm Hùng OnlineCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 TRUYỆN NGẮN CÙA HUỲNH TÂM!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
39_Tâm
Khách viếng thămBài gửiTiêu đề: TRUYỆN NGẮN CÙA HUỲNH TÂM!!!   Sat Oct 03, 2009 1:31 am

NHÖNG NGÖÔØI ÑOÙ LAØ CHA CON MAØ COÂ…!!!
Huyønh Taâm
Laàn naøy cuõng nhö bao laàn tröôùc, toâi veà An Bieân thaêm nhaø sau maáy thaùng trôøi baän roän vôùi vieäc hoïc. Naêm nay ñaõ laø naêm thöù ba roài neân toâi khoâng coù nhieàu thôøi gian veà thaêm nhaø nhö tröôùc nöõa. Veà nhaø ñaùng leõ toâi raát möøng giaù nhö coù meï cha ñoùn mình, nhöng meï maát năm naêm roài, cha thì cöù ñi nhaäu hoaøi khi thì coù nhaø – khi thì ñi ñaâu khoâng bieát, toâi veà chæ thaáy ñoùng cöûa kín mít, khoù khaên laém môùi tìm caùch vaøo nhaø ñöôïc. Vöøa meät vöøa ñoùi, toâi ngoài teït xuoáng caùi voõng laáy chai nöôùc laõ trong caëp ra uoáng. Boãng coù tieáng ñoäng thì ra laø con choù naêm naøo vaãn khoâng queân muøi chuû noù. Nhôù luùc toâi ñi noù coù chuùt xíu aø! Vaäy maø baây giôø noù lôùn quaù, noù cöù quaãy ñuoâi vaø ngaùp ra veû meät mi löôøi bieáng. Toâi buoàn mieäng hoûi noù: “Maøy aên gì chöa? Maøy ôû nhaø moät mình aø? Noù cöù nhö vaäy, vaø caøng toû veû möøng nhieàu hôn. Döôøng nhö khoâng ai quan taâm ñeán noù laâu laém thì phaûi? Naèm voõng chöa ñöôïc ba phuùt toâi laáy baùnh mì ÑÖÙC PHAÙT mua ôû Caàn Thô ñeå leân baøn thôø cuùng cho meï. Nhìn baøn thôø meï maø nöôùc maét toâi rôi luùc naøo khoâng bieát, öôùc gì meï coøn soáng thì toâi ñaâu khoå nhö theá naøy, keå töø ngaøy meï maát khoâng ai naáu canh boà ngoùt cho toâi aên. Toâi bò Amydan neân aên gì noùng laø noù haønh soát hoaøi, nhôù hoài ñoù meï noùi: trong boán ngöôøi con, toâi laø ñöùa ñi baùc só nhieàu nhaátù. Hai anh trai vaø ñöùa em gaùi ai cuõng coù da coù thòt hôn toâi, anh em thì khoâng ít maø meï maát hoï khoâng ai muoán ôû nhaø heát, ai cuõng coù coâng vieäc cho cuoäc soáng cuûa hoï. Nhöng toâi raát buoàn vì hai anh cuûa toâi khoâng quan taâm nhaø cöûa gì heát, phaàn vì thanh nieân môùi lôùn hai anh toâi coøn ham chôi, phaàn vì ngaøy xöa khi meï coøn soáng Cha toâi ñoái xöû khoâng toát neân hoï haän cha mình maø boû pheá. Thaép nhang cho meï xong toâi vaøo beáp tìm thöû coù gì aên, buïng ñoùi quaù vì töø Caàn Thô veà buïng toâi chæ toaøn laø nöôùc khoâng aø! Toâi nhòn ñoùi rieát cuõng quen vì aên moät toâ buùn hay phôû giaù reû nhaát cuõng maát 15 – 20 ngaøn. Maø chuùt xíu cuõng ñoùi nöõa aø, ñeå tieàn ñoù toâi mua ñöôïc gaàn 2kg gaïo ñem veà naáu côm aên vôùi Cha ñöôïc hai ba ngaøy! May quaù trong beáp coøn ñöôïc nöõa khöùa caù kho, maø heát côm nguoäi roài, ñaønh laáy laù döøa nhoùm löûa leân baét nöôùc naáu mì aên cho ñôû ñoùi. AÊn xong thì Cha môùi veà, Cha nhìn toâi trong veû maët say röôïu maø noùi to: “ Trôøi oâng veà luùc naøo maø khoâng cho tui hay gì heát vaäy?”. Daï con môùi veà! Toâi ñaùp nheï. Cha naèm ì treân voõng thôû maïnh, mieäng noùi thaàm: “Coù ñoùi thì naáu côm aên ñi” roài cha nguõ cho tôùi chieàu luoân. Toâi buoàn muoán khoùc caên nhaø vaéng laëng nhö luùc toâi vöøa môùi veà, khaùc haún cuoäc soáng nhoän nhòp ôû thaønh phoá. Toâi soaïn ñoà trong caëp ra laáy maáy boä ñoà coøn öôùt ñem ra phôi roài ñi taém cho khoeû, taém xong thaät thoaûi maùi ôû ñaâu cuõng khoâng queân ñöôïc muøi pheøn cuûa caây nöôùc nhaø mình. Khoeû roài thaáy nhaø dô quaù toâi queùt doïn cho saïch , roài vaøo beáp baét noài chaùo cho Cha thöùc daâïy aên, nhôù hoài ñoù luùc toâi coøn hoïc phoå thoâng ôû nhaø moãi khi cha nhaäu veà laø toâi hay naáu chaùo cho cha aên, vì thöôøng nhaäu say laø cha khoâng aên ñöôïc côm maø khoâng aên gì laø haïi cho bao töû – coù haïi cho söùc khoeû laém! Chaùo chín xong roài, giôø cuõng gaàn ba giôø chieàu, toâi ñònh naèm xuoáng nghæ löng thì ñieän thoaïi reo, Coâ goïi hoûi toâi veà tôùi nhaø khi naøo? Chieàu khoeû xuoáng nhaø Coâ chôi. Nhaø coâ toâi ngoaøi thò traán laø doanh nghieäp baùn vaät tö noâng nghieäp coù tieáng ôû huyeän. Nhaø giaøu coù maø Coâ vaø Döôïng khoâng coù con neân hoï raát yeâu thöông toâi. Moãi laàn veà queâ laø Coâ kho moät noài thòt kho hoät vòt cho toâi aên, vì laø sinh vieân ngheøo soáng xa nhaø thì laøm sao aên uoáng ñaày ñuû ñöôïc. Noùi thaät loøng, Coâ vaø Döôïng thöông toâi laém, nhôø hoï maø toâi môùi coù tieàn ñi leân Thaønh phoá hoïc Ñaïi hoïc ñeå phaùt trieån töông lai. Nhieàu laàn toâi beänh naëng phaûi nhaäp vieän, Coâ cuõng beänh vaäy maø töø Kieân Giang chaïy leân thaêm nuoâi toâi. Luùc naøo trong taâm thöùc toâi cuõng xem Coâ vaø Döôïng laø ngöôøi cha ngöôøi meï thöù hai trong cuoäc ñôøi mình. Nhöng toâi buoàn laém, vì Coâ vaø Cha toâi khoâng thuaän nhau. Do tính cha toâi hay nhaäu roài môùi noùi chuyeän khoâng hay vaø khoâng thích nònh bôï nhö maáy baùc toâi. Cho neân böïc quaù maø Coâ toâi thôø luoân baø noäi, ñeå ñaùm gioã moãi laàn cöù cöï caûi, vì theá maø moät naêm tôùi ñaùm gioã nhaø toâi cuùng – nhaø coâ cuõng cuùng. Ñi ñaâu? ngöôøi soáng coøn thaáy meät, huoáng chi linh hoàn baø noäi cheát neân khoâng bieát ñi ñaâu nöõa. Buoàn laø vaäy!Moãi laàn nhaäu say Cha thöôøng noùi nhöõng caâu raát ñau loøng vôùi moät thaèng con nhö toâi: “ Tao khoâng lo cho tuïi maøy gì heát, thì tuïi maøy ñöøng coù xem tao laø cha, ngöôøi ta lo cho tuïi maøy thì cöù nghe lôøi ngöôøi ta, ñöøng coù xem caùi nhaø naøy laø thöù gì heát, mai tao ñoát heát roài ñem baøn thôø meï maøy voâ chuøa luoân.” toâi nghe nhö cheát laëng – nöôùc maét tuoân daøi treân maù, toâi bieát cha khoâng lo cho toâi cha cuõng raát ñau loøng. Neân tìm ñeán röôïu ñeå queân cuoäc ñôøi roài ngaäm ñaéng maø noùi vaäy. Toâi khoâng traùch moùc cha duø nhieàu luùc toâi raát buoàn vaø tuûi thaân mình. Vöøa xuoáng tôùi nhaø Coâ thì thaáy raát baän roän, khaùch haøng mua ñoà ñoâng laém vì Coâ baùn phaân boùn vaø thuoác tröø saâu maø vaøo ngay muøa vuï, neân baùn raát baän. Baän ñeán noãi ñeán buoåi chieàu maø vöøa aên vöøa baùn luoân. taïi laøm tö nhaân thì ñaâu coù giôø nhö cuûa nhaø nöôùc. Moãi laàn nhö vaäy, toâi môùi caûm nhaän noãi vaát vaû cuûa Coâ vaø Döôïng laøm ra ñoàng tieàn nuoâi toâi ñi aên hoïc, neân toâi raát quyeát taâm hoïc vaø hoïc cho toát khoâng laøm phuï loøng hoï. Ñeán toái, Coâ vaø Döôïng môùi coù thôøi gian noùi chuyeän vôùi toâi. Döôïng hoûi toâi: “Maøy veà roài khi naøo leân Caàn thô hoïc Taâm, ôû treån hoïc ñöôïc khoâng- aên uoáng coù no khoâng? Daï, con veà chaéc tuaàn sau con leân Caàn thô Döôïng ôi! Con hoïc cuõng toát laém, ôû treån con xin côm töø thieän aên” Toâi ñaùp. Coâ nhìn toâi cöôøi maø voït mieäng noùi: Boä aên taøu huû khoâng sao, maø veà ñaây laàn naøo cuõng keâu kho thòt heát vaäy maäy? Hj toâi cöôøi noù kheû: Ñôøi sinh vieân maø coâ!!! Döôïng toâi an uûi noùi: Raùng leân con ôi! Coøn coù moät mình maøy ñoù, raùng hoïc coù khoù khaên gì thì ñieän veà cho Döôïng hay. Duø Döôïng laø Döôïng reå vaäy maø toát vôùi con chaùu heát söùc, phaûi noùi trong theá gian coù moät khoâng hai maø ai cuõng noùi vaäy! Maëc duø laø Coâ ruoät nhöng coâ toâi raát tieát kieäm vôùi toâi, phaàn vì sôï Döôïng bieát lo cho toâi nhieàu quaù thì ñoâi khi vôï choàng laøm aên khoù khaên roài cöï caõi, phaàn vì sôï toâi æ laïi maø khoâng lo aên hoïc. Ai cuõng vaäy, toâi khoâng traùch coâ tí xíu naøo heát, toâi caûm thoâng ñöôïc noãi khoå rieâng cuûa Coâ toâi vò trí moät ngöôøi vôï – chöa coù con – chöa giöõ ñöôïc thieân chöùc laøm meï, thì lieäu haïnh phuùc gia ñình coù mong manh laém khoâng? Nhöng may mn coù Döôïng toâi - moät ngöôøi choàng phaûi noùi coù moät khoâng hai, maø toâi noùi thaàm mai naøy mình coù vôï cuõng phaán ñaáu laøm nhö vaäy. Maëc duø laø moät oâng chuû doanh nghieäp raát beà boän vôùi coâng vieäc nhöng Döôïng vaãn daønh thôøi gian chôû Coâ ñi chôi, ñi mua saém vaøo ngaøy 8/3, 20/10 maø ñaëc bieät ngaøy leã tình nhaân 14/2 cuõng vaäy. Noùi chi xa môùi ñôït 8/3 toâi veà thaêm nhaø xuoáng laø Coâ khoe : Daïo naøy giaõm caân roài, cô theå nheï ñi roài. Toâi tính Coâ uoáng thuoác gì maø hieäu quaû nhanh vaäy, ai deø hoâm 8/3 Döôïng mua taëng Coâ caùi maùy ñi tröôït taïi choå ñeå taäp theå duïc taïi nhaø cho ñôû vaát vaû, thay vì phaûi thöùc sôùm taäp theå duïc nhö tröôùc. Haïnh phuùc bieát laøm sao, toâi cuõng möøng cho Coâ. Noùi thaät Döôïng raát toát – khoâng phaûi toâi ñöôïc Döôïng lo aên hoïc maø thieâng veà noùi toát cho Döôïng, luùc toâi coøn ôû döôùi queâ Döôïng thöôøng noùi vôùi toâi: Con chaùu naøo cuõng laø con chaùu – Döôïng khoâng tieác tieàn baïc vôùi ñöùa naøo, mieãn sao noùi bieát nghe lôøi, coù chí höôùng hoïc haønh cho toát, thì duø khoù khaên gì Döôïng cuõng lo cho tôùi nôi tôùi choán. Caâu noùi ñoù laøm taêng theâm nieàm tin cho toâi böôùc leân Ñaïi hoïc moät moâi tröôøng maø toâi khoâng heà daùm mô tôùi. Thaät ra nhieàu chuyeán veà queâ toâi mang taâm traïng buoàn laø vì toâi hay lo xa, lo cho nhöõng chuyeän maø Coâ toâi noùi khoâng neân lo baây giôø. Neáu nhö bao ñöùa con voâ taâm khaùc thì toâi ñaõ buoâng xuoâi taát caû töø baáy laâu. Vì toâi coøn ñang ñi hoïc, moïi chi phí coøn lo khoâng xeå hoûi ñaâu maø lo cho ai ñöôïc. Nhöng trôû veà maùi tranh ngheøo nôi maø ngöôøi Cha mình töøng thaùng naêm daøi soáng vôùi coâ ñôn vaø thieáu thoân, toâi khoâng sao caàm noãi nöôùc maét. Nhìn maùi nhaø choå hö choå doät, laù muïc coät xiu toâi caøng theâm ñau loøng hôn. Toâi thaàm öôùc – öôùc gì giôø mình ra tröôøng, mình laøm coù tieàn – mình coù theå caát cho cha moät caên nhaø nhoû nhoû che naéng che möa thaät toát. Vaø moãi chieàu ñi laøm veà toâi cuøng cha quaây quaèn beân buoåi côm chieàu thì haïnh phuùc bieát bao. Töông lai taát caû toâi seû laøm ñöôïc vaø laøm ñöôïc nhieàu hôn theá cho cha. Nhöng hieän taïi thì thaät khoù. Toâi thôû phoàm, veû maët u saàu laïi, vì ñaõ saép tôùi muøa möa roài, duø coù hay khoâng cuõng phaûi söûa laïi maùi nhaø ñeå soáng qua muøa möa gioâng naøy. Nghó tôùi – nghó lui, toâi ñaønh loøng bôùp buïng xuoáng nhaø Coâ hoûi möôïn ñôû hai trieäu veà söûa laïi nhaø. Môùi ñaàu thì toâi noùi doái laø toâi mua nhieàu saùch coäng theâm xe hö…ñeå Coâ khoâng nghi, bôûi toâi bieát Coâ seõ khoâng cho toâi möôïn tieàn veà cho Cha. Nhöng coù gì doái ñöôïc söï thaät ñaâu. Coâ toâi khoâng cho möôïn maø coøn la toâi ñau ñôùn: “ Lo cho maøy bao nhieâu tao cuõng lo, coøn Cha maøy thì tao khoâng cho möôïn moät ñoàng xu caét baïc naøo heát. Oång khoâng lo cho maøy ñaõ ñaønh – ñaèng naøo cuõng phaûi töï bieát lo cho mình chöù? Quanh naêm suoát thaùng troàng ñöôïc caùi gì – baùn ñöôïc caùi gì cuõng xaøi heát, nhaäu heát. Bieát maøy hoïc ôû treân ñoù thieáu thoân vaäy maø oång coù göûi ñoàng baïc naøo cho maøy khoâng?” nghe xong loøng toâi laïnh ñaéng laïi, moâi môû muoán khoâng neân lôøi toâi thôû naëng neà maø noùi kheõ, “Daï, con bieát maø Coâ nhöng nhaø doät quaù con sôï khoâng chòu ñöôïc qua muøa möa naøy”. Coâ giaän noùi: “Thì cho oång bieát vôùi ngöôøi ta, tao lo cho bao nhieâu thì oång chöûi laïi tröø aø, khoâng ôn nghóa gì heát” laàn naøy toâi khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét, hai doøng leä cay cöù öùa ra – öùa cay caû bôø moâi meàm cuûa moät thaèng con ñaùng thöông vaø toäi nghieäp. Nhìn toâi khoùc coâ toâi neùn laïi vaøi phuùt roài noùi nhoû gioïng xuoáng: “khoâng phaûi maøy lo cho cha laø khoâng toát, maø mai naøy ra tröôøng thì lo coù muoän ñaâu, chöù baây giôø maøy möôïn tieàn lo cho ñaõ roài ra laøm traû cho cheát luoân haû gì?” toâi ngoài laëng thinh cho ñeán khi ra veà, toâi bieát vaø hieåu Coâ muoán toát cho toâi, nhöng laøm sao toâi coù theå yeân taâm laøm moïi thöù khi nhôù ñeán cha mình nhö vaäy. OÂi! Cay ñaéng cuoäc ñôøi toâi bieát laøm sao ñaây? Coâ ôi! Coâ ôi…Haõy hieåu cho loøng con… Con bieát…con bieát… “nhöng ngöôøi ñoù laø cha con maø Coâ…”/


*Truyeän ngaén ñaàu tay cuûa Huyønh Taâm ra maét baïn ñoïc: 12/08/2009*
Moïi chi tieát xin vui loøng lieân heä: Huyønh Taâm. Tel: 0958262905.Xin chaân thaønh caûm ôn!
Về Đầu Trang Go down
 
TRUYỆN NGẮN CÙA HUỲNH TÂM!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [17012011][news]KARA bị lôi kéo vào scandal of SNSD
» [30012011][news]Truyền thông Trung Quốc “đổ đứ đừ” vì ảnh khoe ngực của Super Junior
» [17022011][news]Super Junior xuất hiện trên tờ báo của Phần Lan
» [10032011][news]SM tuyên bố sẽ đứng ra sản xuất bộ phim truyền hình Hana Kimi phiên bản Hàn
» [23032011][News] YoonA: bên ngoài là nữ thần,bên trong là đức phật

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lâm Hùng 4U :: Tin tức-
Chuyển đến